Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam xếp vị thứ nhì trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 trong các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam

Tin tức

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam xếp vị thứ nhì trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 trong các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố trực tuyến đánh giá kết quả Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI, Chỉ số ICT INDEX của Tỉnh và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Tỉnh năm 2020. Tại Hội nghị này, đã công bố Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành; cơ quan ngành dọc cấp Tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020. Theo Quyết định này, Sở Tư pháp xếp loại Hoàn thành tốt và xếp thứ nhì trong 20 Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam. Để đạt được kết quả nêu trên, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã tích cực triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính trong năm 2020, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong các kế hoạch trên đều đạt và sớm hơn tiến độ được giao. Đặc biệt, trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ công chức thuộc thẩm quyền quản lý. Hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính được triển khai bằng rất nhiều bài viết chất lượng trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, Công thông tin cải cách hành chính Tỉnh. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp cũng được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử; văn bản, chính sách mới liên quan đến thủ tục hành chính được cập nhật kịp thời để công dân biết, tra cứu; kết quả giải quyết thủ tục hành chính (đặc biệt là lý lịch tư pháp) được cập nhật hàng ngày để công dân tiện tra cứu. Việc tuyên truyền về cải cách hành chính còn thông qua các hội nghị giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết ngành... Hoạt động kiểm tra cải cách hành chính cũng đảm bảo theo kế hoạch đề ra; số lượng đơn vị được kiểm tra đảm bảo quy định; kết thúc kiểm tra, Sở Tư pháp có thông báo để các đơn vị tiếp tục khắc phục những hạn chế đã nêu ra. Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính; Sở Tư pháp đã kịp thời chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở (cấp tỉnh: 133 TTHC, cấp huyện: 33 TTHC và cấp xã: 42 TTHC); xây dựng quy trình nội bộ của 208 thủ tục hành chính; kịp thời trình công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung khi Bộ Tư pháp công bố. Thực hiện công khai 208 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nghiêm túc thực hiện xin lỗi công dân nếu giải quyết hồ sơ trễ hạn. Đẩy mạnh thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 đối với hồ sơ phát sinh nhiều nhất là lý lịch tư pháp. Nhiều sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính được triển khai như: Phát hành 13.000 Tờ rơi hướng dẫn một số quy định về “Đăng ký hộ tịch trực tuyến, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến mức độ 3, 4; phát hành "Sổ tay nghiệp vụ nuôi con nuôi" gửi cho Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết Quy chế số 01/QCPH/STP-BHXH ngày 09/3/2020 phối hợp liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam còn thực hiện việc rà soát và đề xuất UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn giải quyết 53 thủ tục hành chính và không ủy quyền 99 thủ tục hành chính. Chủ động đề xuất Chủ tịch UBND Tỉnh giao Sở Tư pháp là đầu mối chủ trì thực hiện rà soát tất cả các nghị quyết của HĐND Tỉnh có liên quan đến cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020 báo cáo trước HĐND Tỉnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND Tỉnh, được HĐND, UBND Tỉnh đánh giá cao./. Văn phòng Sở