Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kiểm tra tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tin tức

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kiểm tra tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Thực hiện Quyết định số 761/QĐ-BTP ngày 06/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020, Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020, ngày 28/10/2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kế hoạch - Tài chính và Cục Công nghệ thông tin, do đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng Đoàn kiểm tra. Về phía Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - Cục trưởng và Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc Cục.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội và họp kiểm tra tại trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe báo cáo của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2020, các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra đã phát biểu đánh giá về việc thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Theo đó, các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra đều đánh giá công tác cải cách hành chính của Cục luôn được lãnh đạo Cục và cấp ủy quan tâm, sâu sát chỉ đạo thực hiện, qua đó đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, qua đó, đã đóng góp vào kết quả cải cách hành chính chung của Bộ Tư pháp.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Quốc Hoàn đã đánh giá cao kết quả thực hiện cải cách hành chính của Cục, những kết quả đó đã được Lãnh đạo Bộ ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng trong những năm vừa qua cho các tập thể, cá nhân của Cục về công tác cải cách hành chính. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác cải cách hành chính chung của Bộ, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Cục tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao. Trước mắt, đề nghị Cục tiếp tục quan tâm đến việc tham mưu sửa đổi thể chế để thực hiện việc tích hợp, cung cấp dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tập trung xây dựng, ban hành, công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trước ngày 15/12/2020 theo đúng kế hoạch của Bộ; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để người dân, tổ chức biết và thực hiện dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng phương thức trực tuyến...