Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp

04/08/2006
Ngày 1/8, Chính phủ ra Nghị định số 74/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp. Theo đó, Thanh tra Tư pháp là tổ chức thanh tra thuộc ngành Tư pháp (ở Trung ương là thanh tra Bộ, ở địa phương là Thanh tra Sở), thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật.