Những nguyên tắc hoạt động và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý

19/07/2006
Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2007. Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Dưới đây là những nguyên tắc hoạt động và các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý.