Tìm hiểu những điểm mới của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT

18/07/2006
Ngày 13/6/2006, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 03). Để giúp cho các tổ chức, cá nhân thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và áp dụng các hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 03, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin phân tích một số điểm mới cơ bản của Thông tư liên tịch số 03 như sau: