Các mẫu phiếu, hợp đồng, văn bản về bất động sản ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT

20/07/2006
Ngày 13/6/2006, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu phiếu, hợp đồng, văn bản về bất động sản sau đây: