Quy định mới về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình

04/08/2006
Ngày 21/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2006/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yêu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân và gia đình. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin giới thiệu toàn văn Nghị định trên.