Một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý

21/07/2006
Để hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, tăng cường pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng chính sách, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo nghiên cứu thiết lập hệ thống dịch vụ pháp lý miễn phí. Ngày nay, với nhu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân ngày càng lớn, trong khi Nhà nước vẫn còn thiếu những cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác này, ngày 29/6/2006 kỳ họp thứ 9 Quốc hội đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý.