Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

19/06/2007
Ngày 13 tháng 6 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 908 /QĐ - BTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện kiểm tra văn bản QPPL thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ Tư pháp; làm đầu mối tổ chức, thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, điều ước quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp.