Trình tự, thủ tục xét hưởng chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ

04/06/2007
Theo Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/4/2007 của Liên Bộ Quốc phòng, Lao Động - Thương Binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ thì trình tự, thủ tục xét hưởng chế độ hưu trí đối với các đối tượng này được thực hiện như sau:

1. Hồ sơ xét hưởng chế độ

          a. Chế độ hưu trí hàng tháng

          Hồ sơ xét hưởng chế độ hưu trí hàng tháng được lập thành 5 bộ, bao gồm:

          - Đơn đề nghị của đối tượng;

          - Quyết định phục viên, xuất ngũ (bản gốc) đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ; Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật hoặc bản trích lục hồ sơ thương tật (bản gốc) đối với đối tượng thương binh.

          Trường hợp quyết định không đầy đủ yếu tố xét hưởng chế độ hưu trí thì kèm theo lý lịch quân nhân hoặc lý lịch cán bộ hoặc lý lịch Đảng viên;

          - Các giấy tờ hồ sơ khác có liên quan: quyết định thăng quân hàm, nâng lương, đề bạt bổ nhiệm, sổ bảo hiểm xã hội... (nếu có);

          - Bản khai quá trình tham gia BHXH;

          - Quyết định thực hiện chế độ hưu trí của Bộ Tư lệnh quân khu;

          - Công văn đề nghị của các cấp.

          b. Chế độ một lần

          Hồ sơ xét hưởng chế độ một lần được lập thành 4 bộ, bao gồm:

          - Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng;

          - Quyết định phục viên, xuất ngũ bản gốc (đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ). Trường hợp không có bản gốc thì nộp lý lịch quân nhân hoặc lý lịch cán bộ hoặc lý lịch Đảng viên; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

          - Bản khai quá trình tham gia BHXH;

          - Giấy khai tử;

          - Công văn đề nghị của các cấp.

          2. Trình tự, thủ tục xét hưởng

          Đối tượng và thân nhân đối tượng nộp hồ sơ xét hưởng chế độ cho cơ quan quân sự tại xã, phường, thị trấn.

          Trên cơ sở hồ sơ do cơ quan quân sự tại xã, phường, thị trấn tổng hợp, báo cáo, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện có trách nhiệm tổ chức xét duyệt, thẩm tra, lập danh sách và làm Công văn đề nghị để Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh tổ chức xét duyệt đối tượng.

          Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thành và lập đủ các bộ hồ sơ quy định, đồng thời làm Công văn báo cáo và chuyển hồ sơ cho Cục Chính trị quân khu để Cục Chính trị quân khu xét duyệt, lập danh sách, đăng ký quản lý, ra quyết định thực hiện chế độ hưu trí và làm Công văn đề nghị Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị (Bảo hiểm xã hội quân đội) để Cục Chính sách - Tổng Cục chính trị xét duyệt ra quyết định hưởng chế độ hưu trí, chế độ một lần; giấy chứng nhận hưởng trợ cấp hưu trí; phiếu thanh toán chế độ một lần; giấy giới thiệu đề nghị Bảo hiểm xã hội địa phương chi trả trợ cấp hưu trí theo quy định.

Chí Linh