Những nội dung chủ yếu của Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN

28/05/2007
Ngày 21/5/2007, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT/BTP-BXD-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN). Sau đây là những nội dung chủ yếu của Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN: