Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tư pháp

05/06/2007
Ngày 30 tháng 5 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 764/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tư pháp. Thanh tra Bộ Tư pháp là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo thẩm quyền. Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Thanh tra về công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra.