Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

18/06/2007
Ngày 14 tháng 6 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 922/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Tạp chí chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Văn hoá - Thông tin.