Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức Nhà nước làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

16/01/2007
Các cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian làm việc để cán bộ, công chức, viên chức tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông báo về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện hỗ trợ và phối hợp thực hiện việc trợ giúp pháp lý của Trung tâm, Chi nhánh. Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong Nghị định 07/2007/NĐ-CP được Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký ban hành ngày 12/1/2007.