Ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL

16/01/2007
Nhằm nâng cao hoạt động xem xét, đánh giá về nội dung và hình thức của dự án, dự thảo để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật, ngày 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ về nội dung thẩm định dự án, dự thảo.