Kể từ ngày 1/1/2007, chấm dứt hiệu lực Nghị định 81/2000/NĐ-CP về thực hiện Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích

14/01/2007
Ngày 12/1, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/2007/NQ-CP chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này, kể từ ngày 1/1/2007.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích để đề xuất sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực hoặc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực đối với những văn bản thuộc thẩm quyền.

(Theo Website Chính phủ)