Ban hành Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo dự án Luật

14/01/2007
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ban hành Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ban soạn thảo dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ.