Các biểu mẫu dùng trong hoạt động Trợ giúp pháp lý

03/07/2007
Theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP vừa được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 01/6/2007 thì các biểu mẫu dùng trong hoạt động Trợ giúp pháp lý bao gồm:

- Mẫu Thẻ Trợ giúp pháp lý; mẫu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

           - Các biểu mẫu về sự tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, gồm: Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (kèm theo đơn phải có danh sách người tham gia Trợ giúp pháp lý); Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý; Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

          - Biểu mẫu cử người thực hiện Trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng, gồm: Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng; Quyết định thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng.

          Cục Trợ giúp pháp lý là đơn vị được giao thống nhất quản lý, phát hành miễn phí Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý và phôi Thẻ Trợ giúp viên pháp lý.

Chí Linh