Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp

03/07/2007
Ngày 27/6/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 06/2007/QĐ-BTP ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp. Quy chế này quy định về trách nhiệm, trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp và xử lý các trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Nội dung: Quyết định