Chủ tịch nước chủ trì hội nghị góp ý Đề án xây dựng NN pháp quyền tại miền Trung – Tây Nguyên

13/06/2022
Chủ tịch nước chủ trì hội nghị góp ý Đề án xây dựng NN pháp quyền tại miền Trung – Tây Nguyên
Ngày 10/6, tại Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến với Dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Đây là hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy lần thứ hai sau hội nghị lần thứ nhất tại Quảng Ninh cách đây ít hôm. Tại Hội nghị, các ý kiến đã trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề trọng tâm như đánh giá ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam nêu trong Đề án và dự thảo Nghị quyết.
Một số ý kiến đề nghị, quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền cần làm rõ tính liên thông, hài hòa, đồng bộ về chính phủ số, chính quyền số, công dân số; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo hướng tinh gọn, ổn định.
Các địa phương đóng góp vào dự thảo theo hướng hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo hướng tinh gọn, ổn định; tăng cường các biện pháp phát huy quyền lực của người dân, quyền làm chủ của nhân dân bằng việc sửa đổi bổ sung Luật tiếp cận thông tin, nghiên cứu xây dựng ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng bộ máy nhà nước có đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Các địa phương cũng cho ý kiến vào việc hình thành cơ quan bảo Hiến phù hợp với từng giai đoạn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm giải trình; vấn đề thu gọn đầu mối cơ quan điều tra…
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành ủy, tỉnh ủy đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ vào nhiều nội dung quan trọng của Đề án.
Các ý kiến phát biểu thống nhất Đề án đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp và Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung đã bao quát đầy đủ các vấn đề trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam như về xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; tăng cường dân chủ XHCN; kiểm soát quyền lực nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
Các khâu đột phá chiến lược trong dự thảo Đề án đã xác định đúng trọng tâm; các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra khá cụ thể, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.  
Theo Chủ tịch nước, nhiều ý kiến đóng góp liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tinh thần cách mạng, nguyện vọng thiết tha được đóng góp vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân miền Trung - Tây Nguyên.
Qua quá trình triển khai Đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, về nhận thức, chúng ta đạt được sự thống nhất cao về những vấn đề khoa học, lý luận và thực tiễn chính trị - pháp lý cốt lõi, quan trọng về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam để đưa vào Đề án.
Nhấn mạnh những giá trị tiến bộ của nhà nước pháp quyền đã được thừa nhận rộng rãi và mang lại thành công cho nhiều quốc gia trên thế giới, Chủ tịch nước nêu rõ, những thành công trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thời gian qua, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. 
Về quan điểm chỉ đạo, Chủ tịch nước khẳng định, chúng ta nhất quán quan điểm chỉ đạo của Trung ương, toàn bộ quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam; nhằm giữ vững ổn định chính trị; giữ vững định hướng XHCN và bảo đảm ngày càng tốt hơn dân chủ XHCN.
Sau Hội nghị này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu Đề án, phổ biến, quán triệt tinh thần trên trong cấp ủy, tổ chức đảng, trong cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức về chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước và tầm quan trọng của Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Đồng thời đề nghị Ban Nội chính Trung ương, Tổ Biên tập xây dựng Đề án khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong Hội nghị vào dự thảo Đề án cũng như tiếp tục giúp Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy tại khu vực phía Nam và, xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương để hoàn thiện dự thảo Đề án trình Bộ Chính trị cho ý kiến./.
T.Quyên