Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội ở Hà Giang

04/08/2005
Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên đã được các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh Hà Giang chú ý quan tâm. Các Huyện, Thị đoàn và Đoàn trực thuộc tập trung kiểm tra, đánh giá và công nhận mô hình “Chi đoàn văn hóa”, “Gia đình văn hóa” cho các chi đoàn và gia đình ĐVTN đạt tiêu chuẩn.