Xã Hương Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình): Làm tốt công tác thi hành án dân sự.

04/08/2005
Sau ba năm thực hiện việc chuyển giao án về cho cấp xã thi hành, UBND xã Hương Hóa đã đôn đốc thi hành xong đạt tỷ lệ 100% cả về việc và tiền trên tổng số việc có điều kiện thi hành, 89% trên tổng số việc đưa ra thi hành, vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp đề ra 150% về tiền, 119% về việc (chỉ tiêu do Bộ Tư pháp đề ra là thi hành xong đạt trên 80% về vụ việc, trên 50% về tiền và tài sản đối với vụ việc có điều kiện thi hành).