Khánh Hòa: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

10/05/2023
Khánh Hòa: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/5/2023 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị nhận định, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả tích cực. Từ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản được tăng cường, góp phần ổn định an ninh trật tự, giá tài sản bán được cao hơn nhiều so với giá khởi điểm, đóng góp vào thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bên cạnh đó, hoạt động đấu giá tài sản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá trong một số trường hợp còn chưa công khai, minh bạch, khách quan; một số người có tài sản không đăng thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, có trường hợp tổ chức đấu giá tài sản cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin…để nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá; tăng cường công khai minh bạch, làm lành mạnh hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản và đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản¬. Cần chú trọng việc đấu thầu để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định… Cập nhật công khai việc tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (tại địa chỉ https://dgts.moj.gov vn) theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được đăng tải trên Cổng Thông tin); giám sát chặt chẽ tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, trong đó chú trọng kiểm tra việc đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng thời gian, nội dung quy định. Trường hợp phát hiện tổ chức đấu giá tài sản không đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản có thể xem xét yêu cầu hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.
Đặc biệt, trường hợp tổ chức đấu giá theo thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản cần đề nghị tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước.
Khi xây dựng, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá tài sản (đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất), cần có phương án phù hợp, khả thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhiều người tham gia đấu giá, qua đó, phát huy hiệu quả của hình thức đấu giá tài sản, đảm bảo tối đa hóa lợi ích của nhà nước trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công. Giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, kịp thời có ý kiến, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tuân thủ đúng quy định về bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia…
Cũng tại Chỉ thị này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản; cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề đấu giá đến các cơ quan, đơn vị để phối hợp theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản theo thẩm quyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, Sở Tư pháp tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, việc tuân thủ pháp luật đối với đội ngũ đấu giá viên, phát huy vai trò của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh trong việc tổ chức đấu giá tài sản…
 
Đặng Hữu