Cà Mau: Thí điểm giao cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 07 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

17/03/2023
Ngày 15/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký Quyết định số 480/QĐ-UBND triển khai thực hiện thí điểm giao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm 06 tháng, kể từ ngày 15/3/2023.
Theo đó, giao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES; cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế là: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Y tế thực hiện (đối với các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ). Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công; di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú; cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp là: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Trung tâm Giải quyêt thủ tục hành chính tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở có liên quan và UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, thiết lập kết nối, tích hợp các ứng dụng, các dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; theo dõi, tổng hợp số liệu từ hệ thống để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) về UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND cấp huyện (không bao gồm thành phố Cà Mau) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thục hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo đúng quy định; thực hiện công khai danh mục và quy trình đã được phê duyệt để bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, đúng quy định; tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.
 
Hoàng Lộc - (Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau)