​Lâm Đồng ban hành Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

02/02/2023
Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023, ngày 30/01/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023 là tình hình thi hành pháp luật về giá và bảo đảm an sinh xã hội, trong đó phạm vi theo dõi cụ thể là pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và pháp luật về lao động, việc làm.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành; giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đúng và  đầy đủ các quy định về nội dung và hoạt động công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ- CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngàỵ 05/3/2020 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật cụ thể là ban hành các kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; rà soát, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành trong đó có đề xuất, kiến nghị đối với các điều khoản quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu tính khả thi; tổ chức thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và tổ chức điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm. Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong công tác phối hợp với Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, cụ thể là một số sở ngành như Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương và UBND 12/12 huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Đối với nội dung quản lý xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đề ra các nội dung, thời gian, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 13/05/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; phổ biến pháp luật; hội thảo, tọa đàm; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; đặc biệt Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức Hội thảo/ Tọa đàm đánh giá tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối 02 đơn vị cấp huyện, 08 đơn vị cấp xã và 03 đơn vị cấp sở; công tác báo cáo...
Ngoài ra, Kế hoạch số 604/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề ra nhiệm vụ tổ chức tổng kết việc thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tô chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ và Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Với mục đích thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên quan được Quốc hội giao tại Điều 3 Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhằm tăng cường công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, việc ban hành và tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 và các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật nói chung nhằm phát hiện những bất cập, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành và trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.