Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2023

16/01/2023
Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2023
Ngày 13/01/2023, Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và dành phần lớn thời gian thảo luận về những giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2023, đồng thời bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, viên chức và người lao động của Sở.  Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 05 thành viên.
Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023; trong đó, năm 2023 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chính: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, viên chức và người lao động. Tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động về các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Sở. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023 theo Chương trình của Bộ Tư pháp và Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh. Chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức được tham gia học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, của Luật Thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh, lồng ghép các hoạt động nữ công vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' trong đội ngũ nữ công chức viên chức, người lao động. Phối hợp với chuyên môn khuyến khích công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Động viên công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.
 


ĐH