Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

18/01/2023
Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác năm 2023 trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 17/01/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023. Hội nghị do đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì với sự tham dự của các Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An.
Trong năm 2022,  Sở Tư pháp đã chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành 100% các nội dung, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ tất cả các nội dung theo Kế hoạch; chủ động, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chỉ đạo, hướng dẫn để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác Tư pháp trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Sở Tư pháp Long An vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba và được Bộ Tư pháp đánh giá đạt loại A (Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ), xếp hạng 02/12 Sở Tư pháp trong Khu vực thi đua miền Tây Nam Bộ, xếp hạng 08/63 Sở Tư pháp trong cả nước;...
 

 
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác tư pháp năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 với 10 nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước; công tác bổ trợ tư pháp; công tác trợ giúp pháp lý; công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng và thi đua, khen thưởng.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023, Sở Tư pháp Long An xác định một số giải pháp chủ yếu, cụ thể:
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; chủ động, thường xuyên thực hiện chế độ thỉnh thị, báo cáo đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
Chú trọng đầu tư nguồn lực để đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số; thực hiện đồng bộ, có hệ thống các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp.
Chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu các giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành.
Đẩy mạnh công tác phát động, thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chia sẻ, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.
Tăng cường đoàn kết, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm.
Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nội dung thuộc thẩm quyền chủ động tham mưu UBND cùng cấp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành;…
Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022.
 


Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An