Gia Lai: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng và rà soát VBQPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh

19/10/2021
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng và rà soát VBQPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sáng ngày 14/10/2021, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng và rà soát văn bản QPPL cho đối tượng là người làm công tác pháp chế, người làm công tác xây dựng và rà soát văn bản QPPL tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố bằng hình thức trực tuyến.
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên hướng dẫn việc xác định văn bản QPPL, xác định thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Quy trình xây dựng, rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tin, phổ biến một số điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Đặc biệt, Báo cáo viên đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng và rà soát văn bản QPPL tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện trong thời gian qua.
Các đại biểu đã mạnh dạn trao đổi, đưa ra nhiều vấn đề, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng và rà soát văn bản QPPL, chẳng hạn như: Cách xác định các căn cứ để rà soát văn bản QPPL; Việc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL; Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác rà soát văn bản QPPL;...
Thông qua Hội nghị tập huấn, Sở Tư pháp đã đôn đốc, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản QPPL để xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 139/UBND-NC ngày 29/01/2021 về việc triển khai thực hiện công tác rà soát, xử lý văn bản QPPL.
Lương Thảo