Gia Lai: Hội nghị triển khai văn bản và bồi dưỡng nghiệp vụ theo THPL, thi hành pháp luật về XLVPHC

15/10/2021
Chiều 14/10, Sở Tư pháp Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai văn bản và bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính dưới hình thức trực tuyến (thông qua ứng dụng Google Meet).
Tham dự Hội nghị có 52 đại biểu là cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham dự.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trình bày 02 chuyên đề pháp luật gồm chuyên đề triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và chuyên đề triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Báo cáo viên đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua, đồng thời đưa ra giải pháp để triển khai thực thi hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã mạnh dạn trao đổi, đưa ra nhiều vấn đề, vướng mắc trong quá trình thực hiện công theo dõi thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đặc biệt là chế độ báo cáo thống kê về xử lý vi phạm hành chính, báo cáo kết quả tình hình theo dõi thi hành pháp luật;... và đã được Báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn để khắc phục và triển khai trong thực tế./.
Ngân Vũ