Khu vực thi đua Miền đông Nam bộ: Ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

04/10/2021
Ngày 04/10/2021, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-KVTĐMĐNB về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Theo đó, nội dung kiểm tra như sau: Về công tác thi đua: Kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của ngành Tư pháp; Việc xây dựng Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua của  đơn vị theo các Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ, Khu vực thi đua và các địa phương phát động, gắn với nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Tổ chức đăng ký giao ước thi đua của các tập thể và cá nhân năm 2021; Kết quả triển khai các phong trào thi đua của đơn vị; Công tác phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; Việc đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.
Về Công tác khen thưởng: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, trình tự, thủ  tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Kết quả phấn đấu, thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện các danh hiệu thi đua của các tập thể và cá nhân đã đăng ký trong năm 2021; phát hiện những tập  thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị khen thưởng.
Đơn vị được kiểm tra là các cơ quan, đơn vị Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi  hành án dân sự có đăng ký danh hiệu thi đua Cờ thi đua của ngành Tư pháp từ  đầu năm 2021 của Khu vực thi đua và tính đến ngày ban hành Kế hoạch kiểm tra, không có văn bản xin rút đăng ký danh hiệu. 
Để Kế hoạch Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 đạt hiệu quả, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (Trưởng khu vực  Thi đua), Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận (Phó Khu vực Thi đua), Cục Thi  hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phó Khu vực Thi đua): Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo bằng văn bản gửi về Vụ Thi đua, khen thưởng - Bộ Tư pháp; Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; Trưởng, Phó  trưởng Khu vực thi đua các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ và các đơn vị  được kiểm tra.
 Các đơn vị được kiểm tra: Tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo theo các nội dung kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 gửi về đơn vị Khối trưởng và Khối phó theo đúng quy định. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố có trách nhiệm triên khai Kế  hoạch này đến các Chi cục thi hành án dân sự thuộc địa phương mình./.
Cẩm Tú