Bình Định: Thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự

21/09/2021
Thực hiện kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp, Tổng cục THADS năm 2021 gắn với việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã triển khai, thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS); kịp thời ban hành kế hoạch về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với các giải pháp phù hợp; chủ động kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, đảm bảo mọi công việc được tổ chức thực hiện công khai, minh bạch.
1. Quán triệt, thực hiện thường xuyên các quy định về PCTNTC
Để thực hiện đầy đủ các quy định về PCTNTC, Cục THADS tỉnh Bình Định thường xuyên tổ chức triển khai, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTNTC), như: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và các biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên... Nhờ đó, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ quan THADS được thực hiện một cách nghiêm túc, tạo được nề nếp, ý thức, trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của mỗi đơn vị trong hệ thống.
2.Tăng cường theo dõi, kiểm tra trong công tác THADS
Đây là một trong những nội dung được xác định cụ thể trong triển khai thực hiện kế hoạch công tác của các cơ quan THADS. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã đặt mục tiêu không chỉ triển khai thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án mà phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ quan THADS. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Lãnh đạo Cục đã tập trung chỉ đạo sát sao và thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra hoạt động tổ chức THADS, nhất là khâu xác minh, phân loại án, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án, việc kê biên, xử lý tài sản và thu chi tiền thi hành án. Đặc biệt, đã chỉ đạo thực hiện việc rà soát, lập danh sách, kế hoạch, phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành; các vụ việc nhiều năm chưa thi hành xong, có số tiền phải thi hành lớn; vụ việc trọng điểm, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc có khó khăn, phức tạp, kéo dài. Tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, đảm bảo hàng năm tỷ lệ thu hồi tiền tài sản bị chiếm đoạt đạt trên 60%; thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chỉ đạo Chấp hành viên thực hiên nghiêm, đầy đủ các trình tự, thủ tục quy định về lựa chọn những tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản tài sản, chú trọng về năng lực, uy tín nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi thẩm định giá, bán đấu giá tài sản kê biên; giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực trong thi hành án, nhất là giai đoạn thẩm định giá, bán đầu giá.
3. Theo dõi các công việc mang tính nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực
Quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, tiêu cực, nhất là các công việc mang tính nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định thường xuyên chỉ đạo, theo dõi thực hiện các quy trình trong công tác cán bộ, công khai kết quả quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt trong các cơ quan THADS, đảm bảo các tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác công tác đánh giá, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật công chức theo phân cấp của Tổng cục THADS. Thực hiện công khai trong đánh giá, xếp loại, xét thi đua khen thưởng, bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động, nhằm sử dụng hiệu quả chi thường xuyên, góp phần cải cách chính sách tiền lương. Chỉ đạo công chức, người lao động, nhất là những chức danh theo quy định thực hiện đúng, đầy đủ việc kê khai tài sản, thu nhập định kỳ; thường xuyên theo dõi, kiểm soát tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ.
Triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác tài chính, kế hoạch, kinh phí, phù hợp với các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra hàng năm của Tổng cục THADS kế hoạch công tác hàng năm của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh. Thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; xây dựng các quy chế để quản lý chặt chẽ kinh phí cấp, các nguồn thu, chi ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí để cải thiện đời sống cho công chức, người lao động. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân vốn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng được phân bổ; các công trình, dự án đã được triển khai trong năm đều hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Thực hiện chặt chẽ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chống lãng phí trong việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung thuộc thẩm quyền do Tổng cục THADS phân cấp. Chú trọng trong việc phân công, sắp xếp công việc hợp lý, bảo đảm đúng người, đúng việc, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị. Kịp thời phối hợp, thông tin đầy đủ, chính xác các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị, nhất là những vấn đề nổi cộm; chủ động nắm bắt thông tin, dư luận báo chí để có giải pháp, biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong đơn vị; đảm bảo mọi công việc khi triển khai thực hiện đều công khai, khách quan, đúng qui định, góp phần hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS.
Hoàng Chương