Khánh Hòa: Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020

17/01/2020
Khánh Hòa: Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020
Ngày 14-1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020.
Năm 2019, ngành Tư pháp Khánh Hòa tiếp tục thể hiện tốt vai trò tham mưu về thể chế cho UBND tỉnh; chất lượng công tác thẩm định văn bản ngày càng được nâng cao. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù được quan tâm triển khai.  Sở cũng chủ động tham mưu, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính. Trong năm, sở đã thẩm định 30 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (09 Nghị quyết, 21 Quyết định), thẩm định 05 hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật, góp ý 59 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (33 văn bản địa phương và 26 văn bản trung ương), góp ý 01 hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, tự kiểm tra 24 văn bản quy phạm pháp luật; Sở đã cấp hơn 12.300 phiếu lý lịch tư pháp, tỷ lệ giải quyết đúng và sớm hạn đạt 99,98%. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn tỉnh đã tổ chức 2.703 cuộc tuyên truyền cho 178.303, phát hna2h 121.619 tài liệu tuyên truyền, tiếp nhận 536 vụ việc và đã hòa giải thành 485 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,5%. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được chú trọng.  Dù còn nhiều khó khăn nhưng Sở đã áp dụng nhiều biện pháp để cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt người dân. Kết quả, qua khảo sát của Sở Nội vụ, Sở là đơn vị có Chỉ số hài lòng cao, xếp hạng 2/18 đơn vị cấp tỉnh. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp còn tồn đọng do lượng thông tin cần xử lý quá lớn trong khi nhân sự mỏng...
Năm 2020, ngành Tư pháp đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh tại địa phương do UBND tỉnh giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, quốc tịch; quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiệu quả. Ngành cũng tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu và thông tin ngăn chặn trong hoạt động công chứng; đẩy mạnh trợ giúp pháp lý...
Nhân dịp này, Sở Tư pháp và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua chuyên đề năm 2019 được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Đặng Hữu Tý - Sở Tư pháp Khánh Hòa