Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

14/01/2020
Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020
Chiều ngày 10/1, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Theo báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và các tham luận tại Hội nghị, Vĩnh Phúc triển khai toàn diện công tác tư pháp bám sát Chương trình, kế hoạch triển khai công tác của Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL cơ bản đáp ứng yêu cầu, chất lượng hệ thống văn bản QPPL của tỉnh ngày càng được nâng cao, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, minh bạch của văn bản được đảm bảo. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố, tăng cường với nhiều đổi mới, luôn gắn công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý với các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Công tác quản lý xử lý VPHC được triển khai kịp thời, chất lượng và hiệu quả. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và ngày càng được hiện đại hóa. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp được thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật với nhiều đổi mới...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp của tỉnh cũng còn có những hạn chế do thể chế pháp luật về một số lĩnh vực thuộc ngành còn có mâu thuẫn, chồng chéo gây nhiều khó khăn khi thực hiện. Nhiệm vụ công tác tư pháp được Trung ương phân cấp cho chính quyền địa phương ngày càng nhiều, mức độ phức tạp gia tăng, yêu cầu chất lượng công việc ngày càng cao, trong khi đó nguồn lực đảm bảo cho triển khai công tác tư pháp còn thiếu, chất lượng không đồng đều. Mặt khác, một bộ phận nhỏ công chức, viên chức của ngành chưa chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên chất lượng, hiệu quả chưa cao...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Văn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò quan trọng của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới, tư pháp địa phương cần tăng cường sự phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan liên quan khác trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL, tập trung tuyên truyền các chính sách mới liên quan trực tiếp đến người dân như: công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tư pháp. Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và kết quả trao đổi, thảo luận hôm nay sẽ khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ công tác trong năm 2020.
Hội nghị đã tổ chức công bố và trao các Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân của Ngành Tư pháp có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2019.
Vũ Xuân Quyết