Khai trương Trung tâm tư vấn pháp luật về lao động

19/05/2006
Trung tâm tư vấn pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ tư vấn miễn phí, tăng cường hiểu biết pháp luật cho người lao động trong cả nước, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp, giảm thiểu đình công.

 Trung tâm sẽ khai thác, cập nhật, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới ban hành liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của công nhân lao động và tổ chức công đoàn, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, biên soạn tài liệu phục vụ công tác tư vấn, hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động và công đoàn.

Trung tâm cũng có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ và tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật công đoàn, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng, đàm phán, tham gia tố tụng tại Tòa án, đại diện và bảo vệ người lao động.

Tại buổi khai trương, Trung tâm tư vấn pháp luật đã tiếp nhận số trang thiết bị do Viện Friedrich Ebert (Đức) tại Việt Nam tài trợ nhằm phục vụ hoạt động của Trung tâm.

(Theo website Đảng Cộng sản)