Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị về tiến độ thực hiện Đề án 06

21/02/2023
Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị về tiến độ thực hiện Đề án 06
Chiều 21/02, Lãnh đạo Bộ đã có buổi làm việc với các đơn vị về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì buổi làm việc, các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi cùng tham gia buổi làm việc.
Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ cho biết, ngay sau khi Quyết định số 06/QĐ-TTg được ban hành, Bộ Tư pháp đã khẩn trương xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ, đồng thời ban hành Kế hoạch hành động của Bộ để triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg; ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp được giao trong Quyết định số 06/QĐ-TTg. Tổ công tác của Bộ đã thường xuyên tổ chức các phiên họp, làm việc với các đơn vị chuyên môn để triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng lộ trình được giao tại Đề án. Ngày 08/12/2022, Tổ công tác đã họp Tổng kết triển khai Đề án năm 2022. Ngày 09/02/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Tư pháp năm 2023.
 

Toàn cảnh buổi làm việc.
 
Cũng theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Đề án 06 trong năm 2022 của Bộ Tư pháp, 7/7 nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, chính sách trong năm 2022 theo Đề án 06 đã được hoàn thành; tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã chỉ ra hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 thời gian qua: nhất là hạn chế về nguồn nhân lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và Đề án 06 nói riêng dẫn tới hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ và trên toàn quốc có lúc còn chưa kịp thời, một số hạng mục công việc chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.
 
Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 06.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh đến tác động sâu rộng của Đề án 06 tới mọi lĩnh vực, đặc biệt có tác động chung tới toàn bộ hệ thống chính trị, đồng thời đánh giá các nhiệm vụ có tiến độ và sức ép rất lớn. Bộ trưởng Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tham gia thực hiện Đề án 06 cần tiếp tục nhận thức rõ nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị đã được phân công, qua đó căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, giữa các đơn vị cần phải có sự chủ động phối hợp, nâng cao trách nhiệm chung của Bộ, ngành cũng như chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan.
 
Bộ trưởng Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.
 
Lê Huy