Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật

15/02/2023
Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật
Sáng 14/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã làm việc với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Vụ đã báo cáo về kết quả công tác năm 2022, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các mặt công tác và nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cùng các giải pháp thực hiện.
Cụ thể, năm 2023, Vụ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: nghiên cứu, tham mưu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW; tiếp tục thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai hiệu quả Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV…
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của Vụ trong công tác tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế theo quy định của pháp luật; đề xuất những định hướng lớn trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Trong bối cảnh đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng pháp luật, Thứ trưởng yêu cầu Vụ càng phải ý thức được vai trò quan trọng của đơn vị để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ pháp chế; nâng cao hiệu quả kiểm tra công tác pháp chế; tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành…

 


baophapluat.vn