Phát huy vai trò của các Bộ, ngành trong tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành VBQPPL

15/02/2023
Phát huy vai trò của các Bộ, ngành trong tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành VBQPPL
Ngày 15/2, Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với các đơn vị về nhiệm vụ tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy đã báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu về sự cần thiết, mục đích, yêu cầu đối với công tác tự kiểm tra văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Báo cáo cũng nêu dự kiến đối tượng, trách nhiệm kiểm tra, trong đó tập trung làm rõ tính pháp lý đối với căn cứ ban hành văn bản, thẩm quyền ban hành và nội dung của văn bản được ban hành.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của một số đơn vị thuộc Bộ và ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Bộ trưởng yêu cầu bám sát tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW và quy định liên quan tới công tác kiểm tra VBQPPL theo Luật Ban hành VBQPPL. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành trong tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành VBQPPL theo thẩm quyền, đẩy mạnh nhiệm vụ xử lý văn bản sau rà soát theo quy định của pháp luật.
K.Quy