Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước

28/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước
Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực xây dựng pháp luật của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2020 - 2023”, ngày 28/11, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn Công tác pháp chế năm 2020. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến; Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ Đinh Dũng Sỹ đồng chủ trì diễn đàn.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định là một trong ba đột phá chiến lược tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010-2020 thông qua tại Đại hội XI và tiếp tục được hoàn thiện các quan điểm lý luận và thực tiễn sâu sắc, toàn diện hơn tại Nghị quyết Đại hội XII và Đại hội XIII của Đảng. Về tổng thể, hệ thống pháp luật đã bao quát tương đối đầy đủ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế…, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, góp phần tạo nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta sau hơn 35 năm Đổi mới. Đồng chí hy vọng, các đại biểu sẽ đóng góp những ý kiến tham luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp của các tổ chức pháp chế, triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2023; thảo luận, góp ý cho việc hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 55 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy phát biểu khai mạc Diễn đàn
 
Tại Diễn đàn, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến trình bày báo cáo tình hình công tác pháp chế năm 2022, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác pháp chế. Đồng chí cho biết, tính đến ngày 01/8/2022, cả nước có 9.858 người làm công tác pháp chế, tăng 465 người so với tháng 4/2021, cụ thể tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 5.040 người; tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có 3.084 người; tại các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương có 1.734 người.  Đội ngũ cán bộ pháp chế đã giúp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương.
Đồng chí cho biết thêm, trong năm 2022, Bộ Tư pháp đã tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc sát sao công tác củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế các bộ, ngành; trả lời các kiến nghị, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác pháp chế cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; phối hợp với các Bộ tổ chức hội nghị sinh hoạt công tác pháp chế Bộ, ngành nhằm nâng cao năng lực cho người làm công tác pháp chế, hỗ trợ các Bộ, ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng pháp luật, pháp chế.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc lập đề nghị, trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua 12 luật và 6 Nghị quyết; có ý kiến thẩm định đối với 16 đề nghị xây dựng VBQPPL, 130 dự án, dự thảo VBPL; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 3378 văn bản.
 

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến trình bày báo cáo tại Diễn đàn
 
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2023, đồng chí đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa nhiệm vụ được giao và theo yêu cầu; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác pháp chế; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác của Bộ, ngành; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ dạo, điều hành công tác pháp chế.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình bày tham luận về công tác pháp chế, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác pháp chế tại các đơn vị.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu kết luận tại Diễn đàn
 
Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá Diễn đàn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong năm 2023, cần tập trung xây dựng hệ thống và tổ chức thi hành pháp luật; tham mưu hoàn thiện thể chế nội bộ của đơn vị, đặc biệt là công tác pháp chế; tham mưu, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ pháp chế; tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, chú trọng tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành với nhau, giữa các tổ chức pháp chế với các cơ quan, đơn vị. Thứ trưởng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và sẽ xử lý, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý.
 
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin