Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Ngày 20/7/2022, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng và Cục trưởng Cục Đăng ký Phạm Tuấn Ngọc đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị đồng chí Đỗ Xuân Quý - Phó Chánh Văn phòng Bộ; về phía Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có tập thể Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, toàn thể công chức, người lao động khối Văn phòng và đại diện một số viên chức tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục tham gia theo hình thức trực tuyến.
 

 
 
Tại Hội nghị, theo báo cáo do bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký trình bày, trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác, Lãnh đạo Cục Đăng ký đã chỉ đạo sát sao và triển khai kịp thời mọi hoạt động của đơn vị như xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục và ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của các đơn vị thuộc Cục; trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch kiểm tra địa phương,... Đồng thời, nắm bắt thông tin về những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong việc thực hiện quy định để kịp thời có biện pháp chỉ đạo giải quyết; tăng tính chủ động của công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong và ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức.

       

Về công tác xây dựng văn bản, đề án, Cục Đăng ký đang tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn để xây dựng dự thảo Nghị định đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP) và nghiên cứu định hướng hoàn thiện hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm, pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Cục cũng đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành hữu quan trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thể chế để bảo đảm lợi ích cho tổ chức và cá nhân; tăng cường phối hợp giữa các Cục và các đơn vị trong Bộ.

       

Việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký được thực hiện ổn định, số lượng phiếu yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến tăng lên 81%. Bên cạnh việc vận hành Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm mức độ 4, Cục đã hoàn thành việc thực hiện chuyển đổi nền tảng thanh toán trực tuyến để tích hợp thêm dịch vụ thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc nâng cấp phiên bản ngôn ngữ phát triển phần mềm đăng ký trực tuyến để bảo đảm an toàn, bảo mật cho Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm và tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với các mặt công tác khác, Cục vẫn duy trì ổn định, nề nếp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch đã đặt ra.

Hội nghị cũng đã được lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng, những chia sẻ thẳng thắn và thảo luận sôi nổi của tập thể công chức, viên chức và người lao động để hoàn thiện các báo cáo và kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022.

       

Ghi nhận sự cố gắng của tập thể Cục Đăng ký, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng đã biểu dương sự nỗ lực của tập thể Cục và điểm lại một số kết quả nổi bật. Để công tác 6 tháng cuối năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực hơn, Thứ trưởng đã đề nghị Cục cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm để đề cao hơn nữa vai trò của thiết chế giao dịch bảo đảm trong đời sống xã hội; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm sau khi Chính phủ ban hành; nghiên cứu, đề xuất xây dựng một đạo luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương. Tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai có hiệu quả việc quản lý và vận hành Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản mức độ 4; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm. Tiếp tục duy trì hiệu quả chất lượng cung cấp dịch vụ công và chủ động khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ tại 03 Trung tâm Đăng ký. Trong công tác tổ chức cán bộ, Thứ trưởng đề nghị Cục cần chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ,... để từ đó xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đơn vị. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng đề nghị tập thể công chức, viên chức của Cục cần nhiều cố gắng hơn, tập trung trí tuệ và đoàn kết vượt qua những khó khăn để đảm bảo triển khai các hoạt động đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra theo Kế hoạch.