Tăng cường các sáng kiến xây dựng pháp luật

14/01/2022
Tăng cường các sáng kiến xây dựng pháp luật
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh mong muốn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính tăng cường các sáng kiến pháp luật như nghiên cứu đề nghị xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp, tiếp tục chủ động đề xuất xây dựng Luật Ban hành quyết định hành chính...

Sáng 13/1, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (PLHSHC) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Quyền Vụ trưởng Vụ PLHSHC Nguyễn Thị Hạnh đồng chủ trì Hội nghị.

Trình bày báo cáo kết quả năm 2021, Phó Vụ trưởng Vụ PLHSHC Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, công tác của Vụ PLHSHC trong năm 2021 đã bảo đảm theo đúng kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, một số mặt công tác đạt kết quả tốt.

Công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) bảo đảm chất lượng, tiến độ. Công tác tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc mang tính hệ thống, liên ngành trong thi hành pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy được chú trọng thực hiện.

Vụ đã tham mưu, xử lý kịp thời nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các cuộc họp của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành... được Lãnh đạo Bộ đánh giá tốt. Công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ được quan tâm. Việc triển khai các công việc của Vụ từng bước được thực hiện nền nếp, cơ bản thông suốt, hiệu quả.

Nổi bật, Vụ đã nghiên cứu, xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 28/11/2021 về giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự (Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%); trình Thủ tướng Đề án nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự đối với hành vi làm giàu bất hợp pháp.

Vụ đã chủ trì góp ý, thẩm định đối với 11 đề nghị xây dựng luật, 15 luật, nghị quyết, 33 nghị định, quyết định của Thủ tướng, chất lượng văn bản góp ý, thẩm định ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu hoàn thiện thể chế trong bối cảnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế của đất nước.

Vụ đã tham mưu Lãnh đạo Bộ có ý kiến đối với các đề án, báo cáo nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thiết chế của Nhà nước pháp quyền XHCN, thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật.

Đặc biệt, Vụ đã tích cực tham mưu Lãnh đạo Bộ có ý kiến tham gia với Chính phủ về các vấn đề pháp lý trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các ý kiến của Bộ do Vụ chuẩn bị bảo đảm chất lượng về mặt chuyên môn, cơ bản kịp thời về tiến độ góp phần giải quyết tốt các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan và địa phương, được Lãnh đạo Bộ đánh giá tốt.

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác năm 2021 của Vụ có một số hạn chế như việc triển khai một số công việc còn chậm, có việc chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; chất lượng công tác tham mưu trong một số việc, nhất là các việc mang tính phức tạp, nhạy cảm chưa được như mong muốn; công tác truyền thông về các hoạt động của Vụ chưa được quan tâm đúng mức...

Năm 2022, Vụ đề ra phương hướng hoạt động là bám sát các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chương trình kế hoạch công tác của Bộ, ngành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ. Tập trung cao cho công tác chuyên môn của Vụ, nhất là cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng, thẩm định văn bản gắn với tổ chức thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, chủ động nắm bắt, kịp thời phản ứng chính sách đối với những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các đề nghị xây dựng VBQPPL, các dự án, dự thảo văn bản trong các lĩnh vực hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy, trong đó chú trọng các nội dung liên quan được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ các vấn đề pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự, Luật Tiếp cận thông tin. Triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, đề án, đề tài và các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ như đề án về cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam...

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2021 của Vụ PLHSHC về khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp. Đồng thời đề xuất năm 2022 giữa Vụ và các đơn vị tăng cường hiệu quả phối hợp hơn nữa trong cung cấp thông tin trả lời công dân, trong công tác xây dựng pháp luật, trong tham gia các vấn đề pháp lý liên quan đến phòng chống dịch.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh thì đề nghị trong công tác xây dựng pháp luật, Vụ PLHSHC tập trung tham mưu thể chế hóa tối đa các đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo…

Ghi nhận những kết quả khá toàn diện mà Vụ đạt được đã góp phần vào thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ấn tượng với những con số thống kê trong công tác của Vụ như thẩm định 11 đề nghị xây dựng luật, 15 luật, nghị quyết…; tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tham gia các vấn đề pháp lý phát sinh; có nhiều ý kiến thẩm định xác đáng, thẳng thắn. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại như một số việc triển khai còn chậm, chưa chú trọng công tác thi đua – khen thưởng để động viên đội ngũ cán bộ…

Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị sớm khắc phục những vướng mắc trên và tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính, bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống. Cụ thể, tiếp tục bám sát, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động triển khai kế hoạch công tác của Vụ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác thẩm định, lưu ý các vấn đề như Chính phủ số, phân cấp, phân quyền, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã hội hoá các dịch vụ công…, đồng thời, đưa ra các ý kiến thẳng thắn ngay trong quá trình tham gia góp ý dự thảo các VBQPPL.

Thứ trưởng cũng mong muốn Vụ tăng cường các sáng kiến pháp luật như nghiên cứu đề nghị xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp, tiếp tục chủ động đề xuất xây dựng Luật Ban hành quyết định hành chính…; tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tham gia các vấn đề pháp lý phát sinh; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; triển khai bài bản, chuyên nghiệp hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Vụ.

Hoàng Thư