Nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Đảng

19/10/2023
Nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Đảng
Sáng 19/10, Ban Cán sự Đảng – Đảng uỷ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ ngày 12/11/2019 hướng dẫn nội dung, quy trình triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp (Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ) và rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp từ năm 2020 đến nay. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy đồng chủ trì Hội nghị. Các Thứ trưởng: Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh cùng dự. Hội nghị được tổ chức theo hình thực trực tiếp và trực tuyến.
Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ; rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên tại Bộ từ năm 2020 đến nay. 
 

Hình ảnh tại các điểm cầu.

 
Đồng chí khẳng định, việc ban hành Hướng dẫn 514 là đúng đắn, kịp thời; nội dung và quy trình rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện; đến nay nhiều nội dung vẫn còn giữ nguyên giá trị. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, phổ biến nội dung văn bản, nghị quyết đến cấp ủy, đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị. Nhận thức chính trị về chủ trương, chính sách của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng lên. 
 
Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể phát biểu tại Hội nghị.

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ được giao trong văn bản, nghị quyết bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chú trọng việc ban hành và triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép trong Chương trình, Kế hoạch công tác hằng năm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tiễn; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc sơ kết, tổng kết được chú trọng hơn. Việc triển khai thực hiện 22 văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ đã đi vào nền nếp, thường xuyên, liên tục và chất lượng hơn. 
 

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội bám sát văn bản, nghị quyết của Trung ương để thể chế hóa, cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành; được cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác hằng năm và dài hạn đối với các nhiệm vụ cụ thể được giao tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên và dài hạn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện văn bản, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, qua đó góp phần đưa văn bản, nghị quyết vào cuộc sống. 
Nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác Đảng và trách nhiệm phải tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng được nâng lên, trở thành việc làm tự thân, thường xuyên, hằng ngày của mỗi người. Việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương được xác định là tiêu chí đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Việc tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành văn bản, nghị quyết của Trung ương được xác định là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, hội viên hằng năm. 
Đến nay, hầu hết chủ trương, chính sách, quy định của Đảng được quán triệt, phổ biến đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sai sót, vi phạm đến mức phải bị kiểm tra, xử lý, thi hành kỷ luật đảng hoặc xác định tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; gắn kết chặt chẽ hơn giữa việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng với công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; coi đây là kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tu dưỡng của cán bộ, đảng viên.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi việc triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Đảng
Cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo, các đại biểu tập trung tích cực trao đổi, thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển khai thực hiện Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ tại các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, văn bản của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng; phân cấp các văn bản của Đảng khi triển khai tại Bộ; đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề; tăng cường tổ chức các Hội nghị trực tuyến; có chính sách đảm bảo nguồn lực và các điều kiện thực hiện;…
 

Đồng chí Phan Thị Hồng Hà,  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.


Đồng chí Phạm Quang Hiếu, Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.Đồng chí Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.


Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ.

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy đề nghị cấp uỷ, Thủ trưởng đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, đặc biệt là đến toàn thể đảng viên và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đồng thời đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư chi bộ phân công cán bộ chuyên trách theo dõi toàn bộ các văn bản của Đảng đến đơn vị mình.
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã điểm lại một số kết quả cũng như thách thức trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Qua đó, Bí thư Ban Cán sự Đảng đề nghị mỗi cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị phải nắm được đầy đủ số lượng các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cấp uỷ đảng, các chi bộ phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, xác định nhiệm vụ, yêu cầu tính chất công việc và mức độ trách nhiệm để triển khai hiệu quả các nghị quyết, văn bản của Trung ương và cấp uỷ cấp trên.
 

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp kết luận Hội nghị.

Ngoài ra, Bí thư Ban Cán sự Đảng cũng đề nghị các đơn vị cần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, phổ biến một số văn bản, nghị quyết tại đơn vị mình; phân công cán bộ đầu mối chuyên trách nắm vững số lượng, hiểu rõ nội dung các văn bản; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi việc triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Đảng; đảm bảo nguồn kinh phí và nguồn lực chi hợp lý cho công tác học tập, quán triệt, phổ biến, ban hành các Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin