Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức sinh hoạt chuyên đề

13/10/2023
Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức sinh hoạt chuyên đề
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 23/9/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để cụ thể hóa Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, chiều ngày 09/10/2023, Chi bộ Các khoa chuyên môn, Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sức mạnh con người Việt Nam và sự vận dụng trong xây dựng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung”.
Dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Các khoa chuyên môn, Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung.
Tại Hội nghị, các đảng viên tham dự đã nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Lê Khanh, đồng chí Lê Thị Ngọc Cẩm báo cáo một số nội dung trọng tâm, cốt lõi của chuyên đề. Nội dung của chuyên đề thể hiện sự cần thiết và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nói riêng hiện nay. Đồng thời, chuyên đề cũng liên hệ với việc xây dựng đội ngũ nhà giáo nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung theo tư tưởng của Người.
 


 
Các đồng chí Đảng viên phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
 
Trên cơ sở nội dung chuyên đề, Chi bộ đã thảo luận sôi nổi với các ý kiến trao đổi chính có liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với đội ngũ nhà giáo nghề nghiệp nói chung và đội ngũ nhà giáo Trường Cao đẳng Luật miền Trung nói riêng; những vấn đề cần tập trung khi xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh như: nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên về việc phải tu dưỡng đạo đức suốt đời; tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo vững vàng về lý luận, phong phú về thực tiễn, chuẩn mực về phương pháp, tác phong công tác; tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc là việc làm ý nghĩa, thiết thực và thường xuyên của mỗi đảng viên trong Chi bộ. Qua hội nghị, Chi bộ yêu cầu mỗi đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo các nội dung được quán triệt, học tập gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị mình.
Thu Phương, Kim Cương.