Đảng ủy Bộ Tư pháp: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM bằng những việc làm cụ thể

05/10/2023
Đảng ủy Bộ Tư pháp: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM bằng những việc làm cụ thể
Sáng 05/10, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; đồng chí Phạm Thị Vui, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng dự. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Bộ Tư pháp và hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu (Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, Trường Cao đẳng Luật miền Trung, Trường Cao đẳng luật miền Nam, Học viện Tư pháp).
Quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Trong 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 23/9/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Bộ Tư pháp và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ đã quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Hằng năm, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đều ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng Bộ nghiêm túc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ và từng tổ chức đảng trực thuộc. Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 35-KH/ĐUK; Kế hoạch số 22-KH/BCSĐ và Kế hoạch số 23-KH/ĐU và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bài bản, ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực và hiệu quả hơn; cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày, gắn với thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc chuyên môn và sinh hoạt đoàn thể, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc đã được tháo gỡ.
 

Đồng chí Đỗ Xuân Lân báo cáo tóm tắt kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư pháp

Bên cạnh đó, thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tự học tập nâng cao trình độ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; yên tâm công tác, cống hiến, gắn bó với Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp hằng năm và nhiệm kỳ 2021-2026 và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Bộ Tư pháp.
 

Các điểm cầu trực tuyến.
 
Qua thực tiễn triển khai, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã được xây dựng và nhân rộng, từ các đồng chí lãnh đạo, công chức chuyên môn hoặc tham mưu, tổng hợp đến phục vụ, hậu cần đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, tận tụy trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có thể nói, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ đã có tác động tích cực đến việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống thân thiện, gần gũi với nhân dân, mình vì mọi người trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần từng bước nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 23-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục quán triệt, phổ biến để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; ...
Tại Hội nghị, đại diện các Đảng bộ, Chi bộ đã tích cực trao đổi, thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển khai thực hiện tại các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ; từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp, những cách làm hay, sáng tạo để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp và từng đơn vị.
 

Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng uỷ Tổng Cục Thi hành án dân sự.
 
Theo đó, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng uỷ Tổng Cục, Tổng cục trưởng thi hành án dân sự đề xuất các cấp ủy đảng cần đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chi bộ mình, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu.
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Còn đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đề xuất cần đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; đồng thời xây dựng các mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
 

Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.


Đồng chí Nguyễn Hữu Huyên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.


Đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Vui, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ Bộ Tư pháp với nhiều giải pháp, cách làm, mô hình sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống một cách thiết thực. Nhấn mạnh việc học tập và làm theo Bác như một “cuộc hành trình”, đồng chí đề nghị báo cáo cần làm sâu sắc hơn nữa những đột phá của các chi bộ; đồng thời cần có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW…
 
Đồng chí Phạm Thị Vui, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
 
Điểm lại một số kết quả nổi bật trong quá trình 03 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư pháp, trong thời gian tới, Bí thư đảng ủy, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII và các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, trọng tâm là các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Kế hoạch học tập chuyên đề hằng năm của Đảng ủy Bộ.
 
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu kết luận Hội nghị.
 
Bí thư đảng ủy Bộ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản, nghị quyết của Trung ương; tuân thủ các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức triển khai thực hiện Cuộc vận động, bảo đảm thường xuyên, liên tục, thiết thực và hiệu quả, sát với nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.
Đồng thời, rà soát các nhiệm vụ đã đề ra trong các Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản hướng dẫn; gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU; Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII và các quy định về trách nhiệm nêu gương, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo Bác; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng Bộ; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; xây dựng ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng…
 Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.
 
Nhân dịp này, đồng chí Đặng Hoàng Oanh và đồng chí Nguyễn Kim Tinh đã tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023 cho 10 tổ chức đảng và 10 Đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp. Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Vui, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 5 đồng chí thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp.
 

Đồng chí Phạm Thị Vui, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 5 đồng chí thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin