Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

03/10/2023
Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Đó là nhấn mạnh Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng 01/10.
Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tổ chức công đoàn
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có vị trí và vai trò rất quan trọng.


Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng và đặc thù của mình, nhiệm kỳ qua, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp với thực tiễn công đoàn ngành và công đoàn ở từng cơ quan, đơn vị, và trên thực tế, đã mang lại hiệu quả cao.


 
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam diễn ra vào năm bản lề của kế hoạch 5 năm, các cơ quan, đơn vị đều đang tổng kết giữa nhiệm kỳ để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các cấp công đoàn đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong tình hình mới”.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tập trung vào một số giải pháp cụ thể:
Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đoàn viên hiểu đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị để có các giải pháp sát, đúng, khả thi phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ và tổ chức công đoàn vì sự lớn mạnh của từng cơ quan, đơn vị. Vận động, khích lệ cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ động vượt mọi khó trong bất kỳ tình huống nào; phát huy hơn nữa tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, phục vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cần thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, đoàn viên và người lao động. Công đoàn phải đi sâu hơn nữa trong nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo các đơn vị, đồng thời chủ động giải quyết những vấn đề đặt ra theo thẩm quyền. Cần quan tâm động viên, chia sẻ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động - những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động trẻ, người mắc bệnh dài ngày; quan tâm, chăm lo con của đoàn viên, người lao động.
Đồng thời, tích cực tham gia cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, có tư duy, tầm nhìn, có năng lực tham mưu, hoạch định chính sách, tâm huyết với sự nghiệp đổi mới; gắn bó với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chung, cần tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn viên chức các cấp, nhất là ở cơ sở.
Tích cực tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng. Đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam phải là đội ngũ vững vàng về chính trị, tư tưởng; nhận thức đúng về quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng và tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy bản chất cách mạng, tính chiến đấu và tính tiên phong của giai cấp công nhân, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung Ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều thay đổi so với dự báo, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 xuất hiện bất ngờ, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trên diện rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam đã đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt tuyệt đại đa số các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra, đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động.


Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang gợi mở một số vấn đề cụ thể như: Phải tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”;
Vận động toàn thể đoàn viên, người lao động gương mẫu thực hiện cải cách hành chính, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực… Làm tốt công tác khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là những tập thể và cá nhân trực tiếp phục vụ, sản xuất kinh doanh, những người làm công tác tham mưu trực tiếp giỏi, xuất sắc. Đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt việc bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua và Giải thưởng “Gương mặt của năm”, “Giải thưởng cống hiến”.
Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ đoàn viên, người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức Công đoàn trước hết là nhiệm vụ tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn.
Dịp này Đại hội bầu ra 35 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Trao Giải thưởng cống hiến…
Một số hình ảnh tại Đại hội:


Các đại biểu vinh dự nhận Giải thưởng Cống hiến.


Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và đoàn đại biểu Bộ Tư pháp tham dự Đại hội.


Các đại biểu tham gia Bầu Ban Chấp hành khóa mới.
P.V