Tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII

19/10/2023
Tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII
Sáng 19/10, Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy đồng chủ trì Hội nghị. Các Thứ trưởng: Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh cùng dự. Hội nghị được tổ chức theo hình thực trực tiếp và trực tuyến.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng.
Cụ thể, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; (2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; (3) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; (4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; (5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (6) Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; (7) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; (8) Công tác cán bộ; (9) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII; (10) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.
 

Hình ảnh tại các điểm cầu

Quán triệt các nội dung của Hội nghị Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ tám, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin