Đảng ủy Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

06/01/2023
Đảng ủy Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Chiều 06/01, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Xuân Quý đồng chủ trì Hội nghị.
Trong năm 2022, dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Văn phòng Bộ Tư pháp, các mặt công tác tiếp tục có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, tổ chức Đảng, Đảng ủy Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

Phó Chánh Văn phòng Đỗ Xuân Quý phát biểu tại Hội nghị.
 
Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao đạt nhiều kết quả ấn tượng. Thực hiện vai trò là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao, từ đầu năm 2022 đến nay, thông qua Hệ thống theo dõi của Văn phòng Chính phủ, Đảng bộ Văn phòng đã chỉ đạo tiếp nhận, chuyển các đơn vị 234 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Các đơn vị chuyên môn thuộc Đảng bộ Văn phòng đã tham mưu cho Ban cán sự Đảng bộ, Lãnh đạo Bộ ký ban hành hơn 75 báo cáo công tác gửi các cơ quan và xây dựng nhiều báo cáo nội bộ khác.Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy; 100% văn bản của Văn phòng Bộ gửi các đơn vị thuộc Bộ được ký số.
Công tác tổ chức hành chính, văn thư, lưu trữ tiếp tục được Đảng bộ Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Trong năm 2022, Văn phòng đã tiếp nhận, giải quyết 101.717 văn bản đến, làm thủ tục phát hành 14.331 văn bản đi; thu thập 150 cặp hồ sơ, tài liệu; phục vụ trên 150 lượt người đến nghiên cứu, khai thác hồ sơ, tài liệu; tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại 16 đơn vị thuộc Bộ.
Các mặt công tác khác như truyền thông, tài chính – kế toán, quản trị, bảo vệ, quản lý và điều hành xe ô tô đều đạt kết quả đáng ghi nhận.
Về mặt công tác xây dựng Đảng, năm 2022, Đảng ủy Văn phòng đã tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản, Nghị quyết, quy định của Đảng về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết của Đại hội các Chi bộ trực thuộc, Đảng bộ và cấp ủy cấp trên tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng. Công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đã được thực hiện hiệu quả, đúng quy định; Đảng viên của Đảng bộ quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội chi bộ mình.
Đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức và người lao động của Đảng bộ ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ công tác năm 2023, cụ thể: Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023, Chương trình hành động của Bộ, ngành thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ; ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023; phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công tác phía Nam để kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ theo yêu cầu của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP.
Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các Kế hoạch công tác của Bộ, ngành, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện theo đúng tiến độ; tiếp tục duy trì có hiệu quả việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; chuẩn hóa và hiện đại hóa quy trình xử lý văn bản đi đến;...
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng tới từng cán bộ, Đảng viên; bảo đảm việc sinh hoạt cấp ủy định kỳ; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác iểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng,...
 

 
Cùng ngày, Văn phòng Bộ đã tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2022. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các Báo cáo: công khai về tình hình sử dụng ngân sách, chế độ tài chính năm 2022; công tác công đoàn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn cơ sở Văn phòng; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022;…
Anh Thư - Trung tâm Thông tin