Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo 35

30/12/2022
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo 35
Sáng 30/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo 35 và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ đã tham mưu Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35 trên các lĩnh vực công tác tư pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững ổn định về tư tưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.
Cụ thể, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, Đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng lên, sâu sắc, đầy đủ hơn, nhất là những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, Đảng viên được chú trọng, nhất là trong chấp hành kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; không lan truyền những thông tin sai lệch; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. 
Cán bộ, Đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cán bộ, Đảng viên, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến mức phải bị xử lý theo quy định của Đảng, Nhà nước; gắn bó với Bộ, ngành, yên tâm công tác và nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng đánh giá, chia sẻ về việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong năm 2022 và thảo luận, thông qua những nhiệm vụ, giải pháp công tác cho năm 2023. 
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị trong thời gian tới, phải tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và hàng ngày của cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị và từng cán bộ, Đảng viên. Tăng cường quán triệt về Nghị quyết số 35-NQ/TW đến cán bộ, Đảng viên để nâng cao nhận thức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng gắn với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW. 
Bên cạnh đó, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trong đó có kỷ luật phát ngôn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35 của các tổ chức Đảng và Đảng viên, nhất là trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến phát biểu, tham mưu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo để phát hành; sớm hoàn thiện, trình Trưởng ban Chỉ đạo ký ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo.