Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch và phê duyệt Ban Điều hành, thành viên Câu lạc bộ bóng đá thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp

14/05/2007
Ngày 24/4/2007, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 23/QĐ-CĐ về việc bổ nhiệm Chủ tịch và phê duyệt Ban Điều hành, thành viên Câu lạc bộ bóng đá thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp.