Thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 01/2012/NĐ-CP, Nghị định 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 36/2019/NĐ-CP

05/12/2023
Thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 01/2012/NĐ-CP, Nghị định 61/2016/NĐ-CP, Nghị định 36/2019/NĐ-CP
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 05/12/2023, Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Cuộc họp do đồng chí Bùi Thị Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, đại diện các Bộ, ngành có liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Các thành viên Hội đồng thẩm định tập chung cho ý kiến vào nội dung của thể của dự thảo Nghị định như:
Một là, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bổ sung hình thức nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến để phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể gồm các thủ tục hành chính: (i) Thủ tục cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể: điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; (ii) Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp: khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; (iii) Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài: điểm c khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; (iv) Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia: điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; (v) Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép và thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập: điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; (vi) Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú” tại điểm d khoản 3 Điều 2; (vii) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục V, Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP theo hướng bỏ phần thông tin: giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại; thay bằng: họ và tên, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh
Hai là, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh: Bổ sung hình thức nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến để phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể gồm các thủ tục hành chính: (i) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật: khoản 1 Điều 6 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP; (ii) Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật: khoản 2 Điều 7 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP; (iii) Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề: khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP; (iv) Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề: khoản 2 Điều 12 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP;  (v) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề: khoản 1 Điều 16 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP; (vi) Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề: khoản 2 Điều 17 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP; (vii) Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01, Mẫu số 05, Mẫu số 07, Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP theo hướng bỏ phần thông tin: giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại; thay bằng: họ và tên, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh. 
Ba là, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao: Bổ sung hình thức nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến để phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể gồm các thủ tục hành chính: (i) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp: khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP; (ii) Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp: khoản 1 Điều 22 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP; (iii) Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP theo hướng bỏ phần thông tin: giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại; thay bằng: họ và tên, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Thị Nam đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định./.