Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

01/12/2023
Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 1/12, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) đã tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Khung tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).
Dự Hội thảo có đại diện một số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thí điểm của Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL"; một số công chức tư pháp đơn vị cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các chuyên gia; đại diện tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể;…
 

Toàn cảnh Hội thảo.

Báo cáo dẫn đề tại Hội thảo, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL tóm tắt những nội dung cơ bản của Khung tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và định hướng xây dựng các tiêu chí riêng đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương thuộc phạm vi thí điểm. Theo đó, việc ban hành Tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hiệu quả các hoạt động PBGDPL; xác định phương pháp, cách thức đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL một cách khoa học, khả thi, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng hoạt động PBGDPL.
Đồng thời đây cũng là cơ sở cho các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thí điểm tham khảo, vận dụng trong nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí riêng trong Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với đặc thù, tình hình thực tế của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thí điểm.
 
Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL báo cáo dẫn đề Hội thảo.

Về phạm vi, đối tượng thí điểm áp dụng, trong quá trình nghiên cứu, tổ chức các hội thảo tại địa phương cho thấy việc xây dựng Khung tiêu chí chung để đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đối với tất cả các hình thức PBGDPL là thiếu tính khả thi do xác định, lượng hóa, đánh giá kết quả đầu ra. Do vậy, để bảo đảm tính khả thi trong thời gian thí điểm, Cục PBGDPL đề xuất Khung tiêu chí chung chỉ áp dụng trong đánh giá hiệu quả các hoạt động PBGDPL trực tiếp do các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thí điểm chủ trì thực hiện.
Các chỉ tiêu trong Khung tiêu chí chung được áp dụng để đánh giá các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thí điểm, bao gồm: 03 bộ, cơ quan ngang bộ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc); 06 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng).
Việc đánh giá được thực hiện định kỳ hàng năm. Mốc thời gian xác định các thông tin, số liệu để đánh giá được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm đánh giá.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, góp ý dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Khung tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL…Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, trong thời gian tới, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định.